دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 36، دی 1396، صفحه 1-192 

پژوهشی

بررسی اعتبارسنجی نظریه ی استمرار نسخ آیات قرآن

صفحه 1-29

10.22051/tqh.2017.14050.1514

کیوان احسانی؛ علیرضا طبیبی؛ سید ابراهیم مرتضوی