دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 34، مرداد 1396، صفحه 1-190 
گونه‌شناسی «تعلیق حکم بر وصف» در تفسیر المیزان

صفحه 115-140

10.22051/tqh.2017.9602.1195

مهدی رجائی؛ محمد رضا ستوده نیا؛ محسن صمدانیان؛ رضا شکرانی