دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 33، اردیبهشت 1396، صفحه 1-187 
تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قران کریم

صفحه 31-55

10.22051/tqh.2017.9139.1161

محمد فاروق آشکار تیزابی؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ عباس مصلائی پور؛ عبدالهادی فقهی زاده