دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 41، اردیبهشت 1398، صفحه 1-220 
واکاوی شیوه های عملکرد آصف محسنی در تعامل با تعارضات نجاشی و طوسی

صفحه 21-52

10.22051/tqh.2019.23056.2229

مجید زیدی جودکی؛ علی حسن بگی؛ علیرضا طبیبی؛ ابراهیم ابراهیمی


نگاهی دوباره به نویسنده الرجال برقی

صفحه 145-166

10.22051/tqh.2019.21710.2129

فریماه میرزایی؛ اعظم فرجامی؛ جمال فرزند وحی