دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1398، صفحه 1-233 

مقاله پژوهشی

1. «بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع»

صفحه 1-31

10.22051/tqh.2019.25010.2377

محمد هادی خالصی مقدم؛ محسن قاسم پور؛ پرویز رستگار؛ حمیدرضا فهیمی تبار