دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تیر 1398، صفحه 1-215 
جایگاه و کارکرد حدیث در تفسیر بیان السعاده

صفحه 145-173

10.22051/tqh.2019.24793.2353

زهرا محب پورحقیقی؛ سید مهدی لطفی؛ امیر احمد نژاد